All-American Listings for Yoshi Oyakawa

Individual All-American Listings for Yoshi Oyakawa (34)

Below are all recorded individual All-American achievements for Yoshi Oyakawa.

 Year  Course Age Group Name  Age  Club  LMSC 
 2019  Pool (view #1 swims 85-89  Yoshi Oyakawa  85  O*H*  Lake Erie 
 2018  Pool (view #1 swims 85-89  Yoshi Oyakawa  85  O*H*  Lake Erie 
 2016  Pool (view #1 swims 80-84  Yoshi Oyakawa  82  O*H*  Lake Erie 
 2015  Pool (view #1 swims 80-84  Yoshi Oyakawa  81  O*H*  Lake Erie 
 2014  Pool (view #1 swims 80-84  Yoshi Oyakawa  81  O*H*  Lake Erie 
 2011  Pool (view #1 swims 75-79  Yoshi Oyakawa  77  O*H*  Lake Erie 
 2010  Pool (view #1 swims 75-79  Yoshi Oyakawa  77  O*H*  Lake Erie 
 2009  Pool (view #1 swims 75-79  Yoshi Oyakawa  75  O*H*  Lake Erie 
 2008  Pool (view #1 swims 70-74  Yoshi Oyakawa  74  O*H*  Lake Erie 
 2008  Pool (view #1 swims 75-79  Yoshi Oyakawa  75  O*H*  Lake Erie 
 2007  Pool (view #1 swims 70-74  Yoshi Oyakawa  73  O*H*  Lake Erie 
 2006  Pool (view #1 swims 70-74  Yoshi Oyakawa  72  O*H*  Lake Erie 
 2005  Pool (view #1 swims 70-74  Yoshi Oyakawa  71  O*H*  Lake Erie 
 2004  Pool (view #1 swims 70-74  Yoshi Oyakawa  70  O*H*  Lake Erie 
 2003  Pool (view #1 swims 65-69  Yoshi Oyakawa  69  O*H*  Lake Erie 
 2003  Pool (view #1 swims 70-74  Yoshi Oyakawa  70  O*H*  Lake Erie 
 2002  Pool (view #1 swims 65-69  Yoshi Oyakawa  68  O*H*  Lake Erie 
 2001  Pool (view #1 swims 65-69  Yoshi Oyakawa  67  O*H*  Lake Erie 
 2000  Pool (view #1 swims 65-69  Yoshi Oyakawa  66  O*H*  Lake Erie 
 1999  Pool (view #1 swims 65-69  Yoshi Oyakawa  65  O*H*  Lake Erie 
 1999  Pool (view #1 swims 65-69  Yoshi Oyakawa  66  O*H*  Lake Erie 
 1998  Pool (view #1 swims 60-64  Yoshi Oyakawa  65  O*H*  Lake Erie 
 1998  Pool (view #1 swims 65-69  Yoshi Oyakawa  65  O*H*  Lake Erie 
 1997  Pool (view #1 swims 60-64  Yoshi Oyakawa  63  O*H*  Lake Erie 
 1994  Pool (view #1 swims 60-64  Yoshi Oyakawa  61  O*H*  Lake Erie 
 1993  Pool (view #1 swims 60-64  Yoshi Oyakawa  60  O*H*  Lake Erie 
 1992  Pool (view #1 swims 55-59  Yoshi Oyakawa    O*H*  Lake Erie 
 1991  Pool (view #1 swims 55-59  Yoshi Oyakawa    O*H*  Lake Erie 
 1989  Pool (view #1 swims 55-59  Yoshi Oyakawa    O*H*  Lake Erie 
 1988  Pool (view #1 swims 50-54  Yoshi Oyakowa    O*H*  Lake Erie 
 1987  Pool (view #1 swims 50-54  Yoshi Oyakawa    O*H*  Lake Erie 
 1986  Pool (view #1 swims 50-54  Yoshi Oyakawa    O*H*  Lake Erie 
 1985  Pool (view #1 swims 50-54  Yoshi Oyakawa    O*H*  Lake Erie 
 1975  Pool (view #1 swims 40-44  Yoshi Oyakowa    O*H*  Lake Erie 

Relay All-American Listings for Yoshi Oyakawa (16)

Below are all recorded Relay All-American listings for Yoshi Oyakawa.

 Year   Course   Name   Age   Club   LMSC 
 2018  Pool  Yoshi Oyakawa  85  O*H*  Lake Erie 
 2017  Pool  Yoshi Oyakawa  84  O*H*  Lake Erie 
 2016  Pool  Yoshi Oyakawa  83  O*H*  Lake Erie 
 2015  Pool  Yoshi Oyakawa  82  O*H*  Lake Erie 
 2011  Pool  Yoshi Oyakawa  78  O*H*  Lake Erie 
 2010  Pool  Yoshi Oyakawa  77  O*H*  Lake Erie 
 2009  Pool  Yoshi Oyakawa  76  O*H*  Lake Erie 
 2007  Pool  Yoshi Oyakawa  74  O*H*  Lake Erie 
 2006  Pool  Yoshi Oyakawa  72  O*H*  Lake Erie 
 2004  Pool  Yoshi Oyakawa  70  O*H*  Lake Erie 
 2003  Pool  Yoshi Oyakawa  70  O*H*  Lake Erie 
 2002  Pool  Yoshi Oyakawa  69  O*H*  Lake Erie 
 2001  Pool  Yoshi Oyakawa  68  GOST  Lake Erie 
 2000  Pool  Yoshi Oyakawa  67  GOST  Lake Erie 
 1999  Pool  Yoshi Oyokawa  66  GOST  Lake Erie 
 1997  Pool  YOSHI OYAKAWA  63  GOST  Lake Erie